ReadyPlanet.com
dot
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 1 workpoint
bulletช่อง 3
bulletททบ.5
bulletช่อง 7
dot
เพลงไทย
dot
dot
เพลงบรรเลง
dot
dot
เพลงสากล
dot
bulletMeat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)
bulletMichael Learns To Rock - 25 Minutes
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินแขวน

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 วัน 3 คืน

 โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD)

กำหนดการเดินทาง :         16-19 เมษายน 2556        

วันแรกของการเดินทาง :            กรุงเทพฯย่างกุ้งหงสาวดีพระธาตุมุเตาพระธาตุอินแขวน        (-/L/D)

04.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศขาออก ประตู 2 สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้กับท่าน

07.15 น.       บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2751

08.00 น.       ถึงสนามบินเมงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (กรุณาเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กไปด้วย เพื่อใส่เสื้อผ้าและชุดนอน 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวใช้ สำหรับพักข้างคืนที่อินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดย  ผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กวางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย) จากนั้น เดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

11.00 น.       ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 555 (เมืองหงสาวดี)

บ่าย             แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo) 16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา          คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              หลังอาหารค่ำ เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควารเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น

ที่พัก            โรงแรม KYAITHIYO HOTEL (ใกล้พระธาตุอินแขวนมากที่สุด)

 

วันที่สองของการเดินทาง :         โจ๊ก์ทีโย-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-การะเวกโชว์                           (B/L/D)

05.00 น.       เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยก่อนกลับ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.30 น.       ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี

10.00 น.       ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด และชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าสัว (เมืองหงสาวดี)

บ่าย             นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ได้เวลาอันควรนำเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

16.00 น.       ถึงย่างกุ้งนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรือผ้าโสร่งหญิง ชาย ที่มีลวดลายงามมาก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บางกอกคิชเช่น  

ที่พัก            โรงแรม CLOVER HOTEL OR GREEN HILL HOTEL OR SUMMIT PARK VIEW           ระดับ 3 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง :         พระนอนเจ๊าทัตจี-พระเจดีย์สุเล-เจดีย์โบตะตอง-เจดีย์กาบาเอ-เทพทันใจ-                           เจดีย์ชเวดากอง                                                                         (B/L/D)

เช้า              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.30 น.       นำท่านชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร และผ่านชมพระเจดีย์ซูเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง จากนั้น ชมพระเจดีย์โบตะตอง    ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน จากนั้น นำท่านสักการะขอพรจาก        เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบางกอกคิชเช่น

บ่าย             นำชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497–2499 โดยพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์

16.30 น.       นำท่านชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้นบนยอดสุดของ     พระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร                มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันดัง ธาตุโย ธัสสะติ          ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย

ธัสสะติ  ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง  ธาตุโย ธัสสะติ     จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย                  อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

วัน

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ(กลางวัน)

พุธ(กลางคืน)

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

(6ขัน)

เสือ

(15ขัน)

สิงห์

(8ขัน)

ช้างมีงา

(17ขัน)

ช้างไม่มีงา

(12ขัน)

หนูหางยาว

(19ขัน)

หนูหางสั้น

(21ขัน)

พญานาค

(10ขัน)

หมายเหตุ    สัตว์สัญลักษณ์นี้ตั้งอยู่ใต้พระประจำวัน นิยมถวายพวงมาลัยหรือถวายฉัตรที่ทำด้วยกระดาษทอง เงิน แดง หรือขาวที่พระประจำวัน ขณะสรงน้ำ

หมายเหตุ    คำไหว้พระเจดีย์ชเวดากองนี้เป็นของหลวงปูวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ. ลี้ จ. ลำพูน ในอดีต ท่านได้เคยไปธุดงค์ประเทศพม่า และได้เคยไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง การสรงน้ำพระประจำวัน ตามกำลังวัน และสัตว์สัญลักษณ์วันเกิด การสรงน้ำที่พระเจดีย์ชเวดากองนี้ มีพระประจำวันอยู่ 8 วัน ที่เพิ่มมา คือ วันพุทธกลางคืน หรือวันราหูเรียงตามกำลังวันโดยให้สังเกตสัตว์สัญลักษณ์ของวันเกิดของท่าน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร การะเวกโชว์ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง

ที่พัก            โรงแรม CLOVER HOTEL OR GREEN HILL HOTEL OR SUMMIT PARK VIEW           ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สี่ของการเดินทาง :             สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-พระหินอ่อน-ปางช้างเผือก-พระตาหวาน-กรุงเทพฯ                   (B/L/-)

เช้า              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.30 น.       นำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียมที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเวสเทิร์น ปาร์ค

บ่าย             นำท่านชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีก ทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์  ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดอน ย่างกุ้ง

17.35 น.       บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2754

19.25 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ

 

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

J  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ J

 

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

โรงแรม

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

3* ย่างกุ้ง : Clover Hotel or Green Hill Hotel or Green Leaf Hotel

อินแขวน : Kyaithiyo Hotel (ใกล้พระธาตุมากที่สุด)

22,900.-

4,900.- บาท

*** ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากโรงแรมที่อินแขวน ปรับขึ้น 1 ต.ค. 55 // โรงแรมที่ย่างกุ้ง ปรับขึ้นราคาเริ่ม 1 ม.ค. 56 เป็นต้น

 

อัตรานี้รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ (8M)

-          ค่าภาษีสนามบินไทย 700 และ ภาษีสนามบินพม่า 10 USD

-          ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม

-          ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ

-          ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน 25usd/pax

-          ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

-          ค่าบริการวีซ่าพม่า ยื่น 7วันทำการ

-          ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

-          ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-          ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

-          น้ำดื่มและผ้าเย็น บริการบนรถตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

-          ค่าวีซ่าด่วน เพิ่ม 600 บาท (ยื่น 3วันทำการ)

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ 400บาทต่อลูกค้า 1ท่าน

-          ค่าทิปเสลี่ยงขึ้น-ลง พระธาตุอินแขวน 4คนหาม คนละ 1,000 จ๊าด x 4คน = 4,000 จ๊าด/เที่ยว

-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

-          หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-          รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นสีขาวเท่านั้น)

เงื่อนไขการยกเลิก                    

-          ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

-          ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

-          ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

-          ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 หมายเหตุ

-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะ เหมาจ่าย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

สนใจติดต่อ 089 534 9405

คุณ ดา

การโอนเงิน            ชื่อบัญชี ดาริการัตน์ มีบุญธรรม

ธ.กสิกรไทย            บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี              715-2-21346-2

ธ.กรุงเทพ               บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี              133-4-666839

ธ.ไทยพาณิช          บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี              031-259-3210

ธ.ทหารไทย            บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี               064-2-19555-6

แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท และ หน้าพาสปร์อต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-676-3867 ATTN: ถึง คุณดา

 

 
Travelling RimTown
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร้านอาหาร แมกไม้ ชายเลน ที่อยู่ :เลขที่ 60/10 หมู่ 2 ตำบลกาหลง : อำเภอเมือง จังหวัด :สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ : 74000 เบอร์โทร : 081 826 6285, 080 4500 588, 087 750 8223 อีเมล :zoorapoet@hotmail.com เว็บไซต์ : www.RimTown.com